ASPS organizovala v dňoch 25. - 26. mája 2012 v hoteli Most slávy v Trenčianskych Tepliciach 2. ročník Sympózia o súdnej psychiatrii.

Odborného podujatia sa zúčastnilo 69 členov asociácie a hostí.

Počas sympózia odozneli tieto odborné príspevky :

 

1. blok

Schizofrénia, schizoafektívna porucha - ich aktuálne súdne psychiatrické súvislosti

Droba, S., Lexmann, J., Kostár A. : Forenzné posudzovanie schizofrénnych porúch v kontextoch modernej psychiatrie

Loncková, K., Hastík, S. : Posudzovanie probantov so schizofrénnou poruchou - kazuistika

Zelman, M. : Ochranné ambulantné psychiatrické liečenie vs. pacient rizikový z hľadiska psychopatológie - kazuistika

Okruhlica, Ľ., Struňáková, J. : Obvykle jednorázová dávka drogy nie je medicínsky pojem - problém (príspevok z 3. bloku na požiadanie 1. autora)

 

 

2. blok

Psychiatrické forenzné posudzovanie post mortem - jedna z najťažších znaleckých úloh

Lexmann, J., Droba, S. : Psychiatrické forenzné posudzovanie post mortem - pokus o komplexnejší pohľad do problematiky

Žigová, E. : K omylom v posudzovaní duševného stavu post mortem - kazuistický príspevok

Hastík, S. : Niekoľko skúseností zo znaleckého posudzovania duševného stavu post mortem

Burič, M. : Znalecký posudok post portem - vo veci neplatnosti zmluvy a určenia, že vec patrí do dedičstva

 

 

3. blok

"Najhorúcejšie" právne a iné aspekty psychiatrickej znaleckej činnosti

Žigová, E. : K posudzovaniu duševného stavu jedným, alebo dvomi znalcami (poznámky k problematike)

Hastík, S., Loncková, K. : Obvyklá individuálna jednorázová dávka omamnej látky, psychotropnej látky - nová neobvyklá otázka pre znalca z odvetvia psychiatrie - na základe priania autorov príspevok nezverejňujeme, je možné ho získať na požiadanie len od autorov

Lexmann, J., Droba, S., Kostár, A. : Závislosti a ich niektoré forenzne psychiatrické súvislosti

 

4. blok

Varia

Okruhlica, Ľ., Struňáková, J. : Metodické usmernenie na psychiatrické vyšetrenie vodičov v zmysle zákona č. 361/2011 Z.z. ( návrh)

Džodla, P. : Koľko stojí ústavné ochranné liečenie

Hrková, G. : Poznámky k problematike súdno znaleckého posudzovania rodín s deťmi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podujatie sa konalo v príjemnej pracovnej a priateľskej atmosfére. Večerné posedenie bolo spestrené vystúpením rockového speváka Pala Drapáka a skupiny KTM.

 

Posledným blokom podujatia bolo valné zhromaždenie členov ASPS.

Prerokovalo činnosť ASPS od roku 2011, oboznámilo sa s hospodárením asociácie v roku 2011, diskutovalo o budúcich smerovaniach, cieľoch a aktivitách asociácie.