Motto :

Hoci duševný stav skúma už len jeden psychiater, keď je členom komunity ASPS, necíti sa odborne osamelý!


Asociácia súdnych psychiatrov Slovenska (ASPS) bola založená v roku 2010 ako občianske združenie, nezávislé a záujmové združenie fyzických osôb - psychiatrov (ktorí sú zapísaní ako znalci v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti SR v odbore zdravotníctvo a farmácia, odvetvie psychiatria) na princípoch rovnosti a vzájomnej solidarity.


Po niekoľkých rokov existencie Asociácie možno konštatovať, že
- ASPS je jedinou stavovskou organizáciou psychiatrov – súdnych znalcov, ktorá združuje nadpolovičnú väčšinu aktívnych psychiatrov – súdnych znalcov, ktorí znaleckú činnosť vykonávajú aktívne, sú frekventne priberaní k znaleckému posudzovaniu;
- ASPS združuje súdnych psychiatrov zo všetkých krajov Slovenska, od Záhoria až po Trebišov, má reálne celoslovenské pôsobenie;
- ASPS je demokratickým spoločenstvom, ktoré sa prísne riadi Stanovami a ďalšími vnútornými predpismi, každoročne sa uskutočňuje valné zhromaždenie;
- ASPS združuje väčšinu slovenských skúsených a renomovaných súdnych psychiatrov, ktorí vykonávajú znaleckú činnosť desiatky rokov (napr. MUDr. Žigová, MUDr. Caisová, MUDr. Kollár, MUDr. Droba, MUDr. Burič, MUDr. Glézl, MUDr. Lexmann a ďalší);
- ASPS každoročne organizuje Súdne psychiatrické sympózium Doc. Juraja Fleischera v Hoteli Most slávy v Trenčianskych Tepliciach. Na týchto sympóziách bývajú prednášané odborné prednášky teoretické aj kazuistické, ktoré sú následne odborne prediskutované;
- ASPS je pridruženým členom Slovenskej lekárskej spoločnosti a Európskej psychiatrickej asociácie;
- ASPS disponuje zázemím kvalifikovaných právnikov (v oblasti znaleckej činnosti), ktorí poskytujú ASPS a jej členom kvalifikovanú právnu pomoc;
- ASPS disponuje bohatou knižnicou odbornej znaleckej literatúry, ktorá je prístupná všetkým jej členom;
- ASPS sa za roky svojej existencie vyformovala ako kolegiálna komunita psychiatrov – znalcov, v ktorej je bežné obrátiť sa s prosbou o odbornú radu na ktoréhokoľvek člena a bezplatne ju získať;
- ASPS aktívne sleduje legislatívne zmeny v oblasti znaleckej činnosti a jej členovia sú na tieto zmeny upozorňovaní;
- ASPS má vlastný webový portál, ktorý je okrem emailovej komunikácie významným komunikačným kanálom pre členov ASPS;
- členský príspevok je ročne iba 100 EUR, t j. mesačne 8 EUR, čo predstavuje 25 minút znaleckej práce.

 

ASPS je otvorená všetkým súdnym psychiatrom (psychiatrom – súdnym znalcom), ktorí
- sa chcú trvalo vzdelávať v súdnej psychiatrii v komunite skúsených a renomovaných kolegov;
- chcú mať možnosť konzultovať problematické odborné otázky v kolegiálnej komunite;
- chcú mať prístup k bohatej odbornej znaleckej literatúre;
- sa chcú každoročne bezplatne zúčastňovať Súdne psychiatrických sympózií s kvalitným odborným programom v priateľskej a kolegiálnej atmosfére;
- chcú získať sprostredkovanie právnej pomoci kvalifikovaných právnikov.

Kompletné informácie o Asociácii súdnych psychiatrov Slovenska sú na tejto stránke a na jej podstránkach, kde je aj elektronická prihláška.

ASPS je pridruženým členom