Asociácia

Súdnych

Psychiatrov

Slovenska

 

 

 

Členom ASPS sa môže stať fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR v odbore zdravotníctvo a farmácia, odvetvie psychiatria a ktorá sa stotožňuje s cieľmi a úlohami ASPS, jej Stanovami a vnútornými predpismi. Členstvo je dobrovoľné. Záujemca o členstvo v ASPS vyjadrí svoj záujem o členstvo podaním písomnej alebo emailovej prihlášky. O prijatí záujemcu o členstvo za riadneho člena ASPS rozhoduje valné zhromaždenie. Členstvo v ASPS nadobúda platnosť po schválení prijatia valným zhromaždením, účinnosť dňom zaplatenia členského zápisného príspevku.

Členský zápisný príspevok  je 0 €.

Členský ročný príspevok  je 100 €.

 

 

Záujemcovia o členstvo, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky a súhlasia so stanovami ASPS sa môžu do asociácie prihlásiť :

 

 

 

 

 

vyplnením vytlačenej prihlášky, ktorú zašlú doporučeným (registrovaným) listom na

KONTAKTNÚ ADRESU ASPS 

 

 

 

PRIHLÁŠKA NA VYTLAČENIE V PDF

 

 

Po odoslaní elektronickej webovej alebo písomnej prihlášky dostanete na svoju kontaktnú alebo emailovú adresu potvrdenie o prijatí prihlášky a ďalšie informácie.

 

V prípade akýchkoľvek problémov môžete tieto zasielať na email : info@asps.sk

 

 

Ďakujeme za Vašu pozornosť.