Asociácia

Súdnych

Psychiatrov

Slovenska

 

 

 

Členom ASPS sa môže stať fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR v odbore zdravotníctvo a farmácia, odvetvie psychiatria a ktorá sa stotožňuje s cieľmi a úlohami ASPS, jej Stanovami a vnútornými predpismi. Členstvo je dobrovoľné. Záujemca o členstvo v ASPS vyjadrí svoj záujem o členstvo podaním písomnej alebo emailovej prihlášky. O prijatí záujemcu o členstvo za riadneho člena ASPS rozhoduje valné zhromaždenie. Členstvo v ASPS nadobúda platnosť po schválení prijatia valným zhromaždením, účinnosť dňom zaplatenia členského zápisného príspevku.

Členský zápisný príspevok  je 0 €.

Členský ročný príspevok  je 100 €.

 

 

Záujemcovia o členstvo, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky a súhlasia so stanovami ASPS sa môžu do asociácie prihlásiť :

 

 

 

odoslaním úplne vyplnenej elektronickej prihlášky priamo z tohto portálu

 

Elektronická prihláška za člena ASPS prostredníctvom web portálu

Meno a priezvisko *:
Emailova adresa *:
Kontaktná adresa na doručovanie písomností (ulica, mesto a PSČ) *:
Mobilný telefón *:
Súhlasím so stanovami a vnútornými predpismi ASPS *:ANO
NIE
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov ASPS v zmysle Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. *:ANO
NIE
Oprávňujem ASPS spracovať svoje osobné údaje v rozsahu : meno a priezvisko, kontaktná adresa, mobilný telefón a email za účelom získavania informácií o aktivitách ASPS. *:ANO
NIE
Dátum *: 
Aký je výsledok  - *