Ustanovujúce valné zhromaždenie ASPS - krátka informácia

Dňa 6. júna 2010 sa v trenčianskom hoteli Tatra  uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie asociácie za účasti nadpolovičnej väčšiny členov asociácie.

Rokovanie zhromaždenia prebehlo v súlade so stanovami a organizačným poriadkom ASPS.

Zaoberalo sa aktuálnymi otázkami, úlohami a potrebami súdnych psychiatrov, ktoré zadefinovalo a pomenovalo ako svoje krátkodobé a dlhodobé ciele.

Zhromaždenie zvolilo zo svojich radov predsedu dozornej rady, dozornú radu a predsedu ASPS.

Predseda ASPS vymenuje v krátkom čase správnu radu, ktorej členovia budú reprezentantmi súdnych psychiatrov za jednotlivé kraje.

Zhromaždenie schválilo stanovy, organizačný a volebný poriadok asociácie.

Zhromaždenie prijalo uznesenie.

Pre členov ASPS je úplná zápisnica z rokovania ASPS zverejnená na podstránke pre zaregistrovaných členov.