ASPS organizovala v dňoch 20. - 21. mája 2011 v hoteli Most slávy v Trenčianskych Tepliciach 1. ročník Sympózia o súdnej psychiatrii.

Odborného podujatia sa zúčastnilo 65 členov asociácie.

Počas sympózia odozneli tieto odborné príspevky :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. tématický blok - Forenzná afektológia

Lexmann J., Droba S., Kostár A. : Patológia afektu vo forenznej psychiatrii - teória

Droba S., Lexmann J. : Posudzovanie afektov v znaleckej praxi

Turček K. : Nezvládnutý afekt - diagnostické i právne problémy v posudzovaní prípadov (kazuistika a diskusia).

Hastík S., Loncková K. : Afektívne konanie v stavoch alkoholovej opitosti
 

 

2. blok - Dvaja znalci v trestnom konaní

Dóci I. : Znalecká činnosť z pohľadu hlavného odborníka MZ SR pre psychiatriu.

Turček K.: Špecifiká znaleckého posudzovania duševného stavu v kontexte aktuálnych príprav legislatívnych úprav.

 

 

3. blok - Detencia a ochranné liečenia

Zelman M. : Detencia, psychiatrická detencia a ochranné ústavné liečby

Džodla P. : Potrebuje psychiatria na Slovensku detenčný ústav ?

Džodla P., Rákayová M. : Výkon ústavného ochranného liečenia v Psychiatrickej liečebni Samuela Bluma v Plešivci v období 1991 - 2010

 

4. blok - Varia

Hastík S., Loncková K. : K problematike posudzovania a odškodňovania duševných porúch ako následkov úrazu alebo iného poškodenia na zdraví v zmysle Zákona č.437/2004

Žigová E. : Obžalovaný vo vyšetrovacej väzbe, ktorý sa odmietol dať znalecky vyšetriť - kazuistika

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Podujatie sa konalo v príjemnej pracovnej a priateľskej atmosfére. Večerné posedenie bolo spestrené vystúpením rockového speváka Pala Drapáka.

 

Posledným blokom podujatia bolo valné zhromaždenie členov ASPS.

Prerokovalo činnosť ASPS od roku 2010, oboznámilo sa s hospodárením asociácie v roku 2010, diskutovalo o budúcich smerovaniach, cieľoch a aktivitách asociácie.

Zhromaždenie odsúhlasilo novelu Stanov. 

Valné zhromaždenie si zvolilo na 3-ročné obdobie predsedu, predsedu dozornej rady a členov dozornej rady.