Pozvánka

Vážení členovia ASPS !

 

 

 

Správna rada v zmysle stanov zvoláva riadne ročné valné zhromaždenie členov ASPS, ktoré sa bude konať

 

v piatok dňa 14.  júna 2019 o 16.00 hod.

v kongresovej sále hotela Most slávy v Trenčianskych Tepliciach

 

 

Návrh programu rokovania :

 

1. Otvorenie.

2. Voľba pracovných orgánov valného zhromaždenia.

3. Správa o činnosti ASPS za obdobie od minulého zhromaždenia.

4. Správa dozornej rady o hospodárení ASPS za rok 2018.

5. Prijímanie záujemcov o členstvo v ASPS za riadnych členov.

6. Rôzne.

7. Diskusia.

8. Prijatie uznesenia.

9. Záver.

 

Rokovanie valného zhromaždenia je neverejné, môžu sa ho zúčastniť iba riadni členovia ASPS a pozvaní hostia.

 

Prezentácia sa začne o 15.45 hod.

 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom ASPS, účasť všetkých členov na jeho rokovaní je dôležitá jednak pre dodržiavanie demokratických princípov fungovania ASPS, ale najmä pre poznanie individuálnych názorov na fungovanie Asociácie a pre hľadanie spoločných postupov pri riešení aktuálnych problémov a tém. Valné zhromaždenie je miestom a príležitosťou pre každého člena ASPS uplatňovať si svoje základné členské práva.

 

Dávame do pozornosti vnútorné predpisy ASPS

 

 

Veríme, že všetci svojou aktívnou účasťou prispejeme k skvalitneniu fungovania  Asociácie.

 

 

 

12. mája 2019                                                                                     Správna rada